top of page
Marc van Osch Advocaat

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling en is met name neergelegd in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld van een rechtsverhouding is een verbintenis. Voor de totstandkoming daarvan is steeds een wettelijke grondslag vereist, zoals een overeenkomst. Van Osch Advocatuur heeft ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en beëindigen van diverse soorten overeenkomsten, alsmede het procederen daarover (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep). In dat kader kunnen verschillen juridische instrumenten aan bod komen zoals ingebrekestelling, ontbinding, opschorting en opzegging. Wanneer u daar mee te maken krijgt is het verstanding om spoedig contact op te nemen met Van Osch Advocatuur.

Het leerstuk van de onrechtmatige daad valt ook onder het verbintenissenrecht. Dit is een rechtens verboden gedraging, waarbij het gaat om de schending van een rechtsplicht die geen verbintenis is. Het soort rechtsplicht waar het hier om gaat kan voortvloeien uit de wet (het is bijvoorbeeld verboden om te stelen), maar ook uit het ongeschreven recht (het is bijvoorbeeld verboden om een gevaar te scheppen). Naast schadevergoeding kent de onrechtmatige daad ook nog andere rechtsgevolgen, zoals toewijzing van een verbodsvordering. Als u te maken krijgt met een onrechtmatige daad kunt u direct contact opnemen met Van Osch Advocatuur voor nader advies.

bottom of page