top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

DEFINITIES

1. Van Osch Advocatuur: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Osch Advocatuur B.V., welke partij optreedt als opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: iedere persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht Van Osch Advocatuur werkzaamheden verricht.

TOEPASSELIJKHEID

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Van Osch Advocatuur, op alle opdrachten van Opdrachtgever aan Van Osch Advocatuur en op alle overeenkomsten met Van Osch Advocatuur.

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Van Osch Advocatuur uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Uitsluitend Van Osch Advocatuur geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit is ook het geval wanneer de Opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden van Van Osch Advocatuur en / of door haar verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.

6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

OPDRACHTEN

7. Opdrachten aan Van Osch Advocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverplichtingen.

8. Opdrachten aan Van Osch Advocatuur kennen geen fatale termijn, mits niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte opdracht en informatie.

10. Op iedere opdracht aan Van Osch Advocatuur is haar kantoorklachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op de website van Van Osch Advocatuur.

AANSPRAKELIJKHEID

11. Iedere aansprakelijkheid van Van Osch Advocatuur voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Van Osch Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

12. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Osch Advocatuur mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van Van Osch Advocatuur voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door Van Osch Advocatuur in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies en gemiste kansen uitgesloten.

13. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Van Osch Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

14. Van Osch Advocatuur neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Van Osch Advocatuur zal bij de selectie van deze derden zoveel als mogelijk van te voren overleggen met de Opdrachtgever, behoudens in het geval van het inschakelen van een deurwaarder. Iedere aansprakelijkheid van Van Osch Advocatuur voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden is uitgesloten. Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde partij betreft, dan geldt de Opdrachtgever als Opdrachtgever van deze derde.

15. Van Osch Advocatuur neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar Opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Van Osch Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Van Osch Advocatuur betrachtte zorg.

16. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook voor het niet deugdelijk functioneren van door Van Osch Advocatuur bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

17. De Opdrachtgever vrijwaart Van Osch Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever worden verricht.

TARIEVEN EN BETALINGEN

18. Voor de uitvoering van een opdracht of overeenkomst is door de Opdrachtgever honorarium verschuldigd aan Van Osch Advocatuur, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij tussen partijen nadrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Verschotten zijn o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, reiskosten, etc.

19. Van Osch Advocatuur is gerechtigd om het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

20. Van Osch Advocatuur is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie in de betreffende zaak.

21. De betaling van declaraties van Van Osch Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever een rente van 1% per maand over het declaratiebedrag verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.

22. Indien een declaratie van Van Osch Advocatuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan is Van Osch Advocatuur gerechtigd om haar werkzaamheden voor de niet betalende Opdrachtgever op te schorten, nadat die Opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld. Van Osch Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een dergelijke opschorting van haar werkzaamheden.

23. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betaling aan Van Osch Advocatuur op te schorten of te verrekenen.

24. Van Osch Advocatuur is gerechtigd om bedragen die ten behoeve van de Opdrachtgever onder de Stichting Beheer Derdengelden Van Osch Advocatuur worden gestort, te verrekenen met bedragen die zij van de Opdrachtgever tegoed heeft, ongeacht of deze bedragen opeisbaar zijn. Zowel de Opdrachtgever als de Stichting Beheer Derdengelden Van Osch Advocatuur geven hiervoor toestemming. Deze bepaling strekt mede ten behoeve van de Stichting voornoemd.

OVERIGE BEPALINGEN

25. Op alle overeenkomsten tussen Van Osch Advocatuur en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

26. Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is steeds bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Van Osch Advocatuur en haar Opdrachtgever(s). Van Osch Advocatuur heeft daarnaast het recht om een geschil voor de leggen aan een rechter in de woonplaats van haar Opdrachtgever.

27. Van Osch Advocatuur is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

bottom of page