top of page

Op deze pagina treft u ter illustratie een aantal (geanonimiseerde) uitspraken aan in gerechtelijke procedures die door Marc van Osch zijn behandeld.

Uitspraken

Porsche-zaak

 

Marc van Osch stond de verkoper van een zeldzame en zeer kostbare Porsche Carrera RS uit 1973 bij. Jaren na de aankoop daarvan meende de koper dat de Porsche niet zou hebben beantwoord aan de koopovereenkomst, dan wel dat hij bij de aankoop zou hebben gedwaald. Daarom werd voor bijna een miljoen Euro (conservatoir) beslag gelegd bij de verkoper. De rechtbank oordeelde echter dat het op de weg van de koper had gelegen om nader onderzoek naar de Porsche te doen voor dat hij deze kocht. Door dat niet te doen heeft de koper zijn recht verspeeld om een beroep op non-conformiteit te doen. Dit heeft er ook toe geleid dat het beroep op dwaling door de koper voor zijn rekening diende te blijven. Doordat de vordering van de koper werd afgewezen werden ook zijn (conservatoire) beslagen opgeheven.

 

Lees de hele (geanonimiseerde) uitspraak hier.

Marc van Osch Advocaat
Marc van Osch Advocaat

Handtekeningzaak

De cliënt van Marc van Osch werd geconfronteerd met een Europees betalingsbevel. De kennisgeving daarvan vond plaats door verzending per aangetekende post met bericht van ontvangst. Het was (en bleef) echter onbekend wie er voor de ontvangst daarvan had getekend. Er werd daarom volgens het Gerechtshof Den Haag niet voldaan aan de minimumvereisten van de Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsprocedure. Het Europees betalingsbevel was daarmee van de baan voor de cliënt van Marc van Osch.

 

Lees de gehele (geanonimiseerde) uitspraak hier.

Zaak over opzegging participatieovereenkomst

 

Marc van Osch stond in kort geding een grote inkooporganisatie bij tegen een certificaathouder die meende dat de inkooporganisatie de overeenkomst met haar ten onrechte had opgezegd. De Voorzieningenrechter oordeelde echter dat de opzegging op goede gronden had plaatsgevonden. Ook werd de tegenvordering van de cliënt van Marc van Osch toegewezen, welke inhield dat de certificaathouder alsnog haar certificaat diende in te leveren, op straffe van een dwangsom.

 

Lees de gehele (geanonimiseerde) uitspraak hier.

Marc van Osch Advocaat
Marc van Osch Advocaat

Zaak over aanleg tegelvloer

 

Marc van Osch stond de koper bij van een systeem van vloerverwarming en vloertegels. Uit rapportage van het Bureau voor Bouwpathologie bleek dat er van alles mis was gegaan bij de aanleg daarvan. Het Gerechtshof Den Haag concludeerde mede daarom dat is komen vast te staan dat de tegelvloer gebreken vertoont, welke gebreken zijn veroorzaakt door de door cliënt van Marc van Osch ingeschakelde tegelzetters. Op basis daarvan oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat de koopovereenkomst gerechtvaardigd is ontbonden. Naast terugbetaling van de koopsom diende de verkoper tevens aanvullende schadevergoeding te betalen.

 

Lees de gehele (geanonimiseerde) uitspraak hier.

bottom of page